felsefe taşı

I.N.R.I.

I.N.R.I.
Temmuz 28
10:08 2020

Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi, ancak Hz.isa’nın gerildiği çarmıhın üstünde bir kelime yazar. İşte bugün bu kelimenin deruni anlamını inceleyeceğiz.

I.N.R.I., 4 İncil’de ayrı ayrı geçen Latince IesusNazarenus, Rex Iudaeorumkelimelerininbaşharflerindenoluşturulmuşbirakronim.
Anlamıise “YahudilerinKralı, Nazaretli İsa” demektir. DoğuHristiyanlığı’ndaYunancasebebiyle“ZaferinKralı” anlamınagelenI.N.B.Ide kullanılırveINRI’ninYunancayazılışınınbaşharflerindenoluşur.
Bir diğerkullanımı da simyacılarınveGülHaçCemiyeti’nin “ignenaturarenuvatur integra” kelimelerininkısaltmasıdırve “tabiatateşsayesindetamamiyleyenilenir” anlamınagelir. Yani, ateşileremzedilenruhundünyevizincirlerindenkurtulmasıyla, ruhaynasınınüstündekitümperdelerkalkarveinsanıniçindekiilahilikortayaçıkar. Tasavvuf’takikarşılığı “kaldırkendiniaradan, çıksınortayaYaradan”dır.
Hz.İsa’nınçarmıhagerilmesebebikendisininkralolduğuiddiasıdır. Bu iddiaileFerisilertarafından Judea eyaletivalisi Pontus Pilatus’inönüneçıkarılanHz.İsa, kendisinesorulan “senkralmısın?” sorusunacevaben “benimKrallığımgöklerdedir” cevabınıverir. Pilatus, Hz.İsa’nınzararsızolduğunakanaatgetirse de yakınzamandayaptığıpolitik, stratejikvesiyasihatalarsonrasıYahudilerinsorunçıkarmasınıistemediğinden, birsuçlununbayramzamanısalınmasıanlaşmasınaistinadenHz.İsa’yıdeğil, Barnabas’Iaffeder. Bu kararneticesindeİncil’in “Tutku” adlıbölümündeanlatıldığıüzere, Hz.İsaçarmıhagerilir.

Roma geleneğinegöresuçluçarmihagerilirkensuçu da çarmıhayazdırilabilirdive Pilatus da Hz.İsa’nınçarmıhına “Yahudiler’inkralı, Nazaretli İsa” yazdırmıştı. Bunun üzerineHz.İsa’yiidamettirmekisteyenFerisilerbuifadeye, Hz.İsa’nınsuçunun “Yahudiler’inkralıolmak” değil, “Yahudiler’inkralıolduğunuiddiaetmek” olduğugerekçesiyleitirazetmisler, ancakitiraz Pilatus “ne yazdımsa, yazdım” diyerekreddetmiş. ÇarmıhıntepesineyazılanI.N.R.I. vehattabaşınadikenlitellerdensembolikolarakgeçirilentaç, Hz.İsa’yımüridleriningözündeküçükdüşürmekiçindi. O dönem de çarmıhagerilerekidam, sadecehırsızlıkgibiadisuçlardanhükümgiymişkişilereuygulananbirinfazdı.
Haç, bugünHristiyanlarınsembolüdürveHz.İsa’nınçarmıhagerilişiniifadeeder. Ancak, MS 680’e dekHristiyanlarbirbirlerinitanımakiçinbalıksembolünükullanırlardıveancak MS.680 yılındaİstanbul’datoplanan 6.Sinod tarafındanalınankararilebirlikteHristiyanlarhaçsembolünükullanmışlardır.
YahudilerinkralıolmakkonusuYeniAhit’teçarmıhile son defazikredilse de, ilk defaacıbirolayilegeçer. Hz.İsa’nındoğumusonrasındaDoğu’dangelenbilgelerin “YahudilerinKralıneredediye” Hz.İsa’yıaramalarıneticesindeKral Herod Bethelemkasabasındakitümerkekçocuklarınöldürülmesiniemreder, çünkükendisininkrallığınıntehlikeyegirmesiniistemez. Yani, I.N.R.I. ilesembolizeedilenkrallıkmeselesidoğumveölümde de geçer.
I.N.R.Iileçarmıhvedolayısıylehaçarasındabirbağvardırki. Haç, kadimzamanlardanberidirkullanılanbirsemboldür. Bir haçyatayvedikey 2 çizgininbirleşimindenoluşur. Yatayçizgiölümüsembolizeederken, dikeyolanisehayattır. Vediköğretide “Maya”diyetabiredilenhayatillüzyonundankurtuluşunanahtarıMısırlılar’da Ankhileremzedilir; yani “hayatınanahtarı” ile. Ankh, James Churcward’ınBatıkKıta Mu adlıkitabındabahsettiğiNaakaltabletlerinde de geçenveyenidendoğuşanlamınagelen “T” harfininüzerineoturtulmuşküçükbirdairedenibarettir. “Tau”adıylabilinen “T “ kısmı Maya, İnka, Hindu, ÇinveKaldeyazıtlarındarastlanan, birçokalfabedekullanılanbirharftir. Swastika ileHindistan’da 4 elementigöstermekiçin de kullanılmıştır.
Ankh, İsis misterleriinisiyasyonundakullanılanbusembolebirçokMısırilahınınelinderastlanmaklabirlikte, ençokİsis’inelinderastlanır. Sembole “kulpluhaç” (crux ansata) da denilir. Hem, kadınveerkeğinbirlikteliğini hem de yaşamveölümünbirlikteliğinisimgeler. Nil’inanahtarıolarak de geçer, zira, Nil’inyükselensularıkurakdönemlerdeçölleşenvadiyebereketverir. Her anlatımda da hayatınveölümünsembolüdür.
Ankh sembolügenelanlamıylaya da semavivedünyevialemarasındakiirtibatailişkinanlamıylakullanıldığında, daireSemaviYönetim’i “T”ninyatayçizgisiolankolyeryüzüilesemavialemiayıransınırısimgeler; sütunsembolizminiiçerenaşağıinenkoliseikialemarasındaki, ikiyönlü her türlüirtibatveiletişimitemsileder.
Yatayeksenölümüsembolizeeder. Her ikiucudualiteninerilvedişilyönüdür. Yataydaiseinsanınmaddedenmanayayükselişiremzedilir. Bu biryolculuktur. Geldiğiilahikaynaktanötürübirayağıyerdebirayağı mana alemindeolaninsan her ikikanadını da kullanmayıncauçamayankuşgibi, maddeve mana dengesinitesisetmediğisürecehakikatinibulmayacaktır. İnsan ne maddeselhayatabağlanıpmakam, mevki, para vs gibimaddeselputlarabağlanmalı, ne de kendinidünyasalyaşamdansoyutlayarakya da sadeceruhsalöğretilerpeşindegiderekdünyayaşamınıunutmalıdır. İdeal olandengelibirhayattır.
Bir diğerdenge de evrenintemeliolanzıtlıklarınbirlikteliği, yanitevhiddir. Zıtlıklıklardanherhangibirtanesininolmamasıhalindeevren yok olur. Öyleyse, hayatta her daimzıtlıklar, döngüler, gelgitlerolacaktır. Önemliolankişininzıtlıkları fark etmesi, anlamasıvepsiko-ruhsalolarakBİR’lemesidir. Bu BİRLEME, yanitevhid, zıtlıkların hakim olduğubirdünyadayaşarkenkişininbilinçolarakyapabileceğibirşeydir. Bu da birdiğerdengedir. Zıtlıklar o kişiiçinyokturartık, sadecezıtlıklarınbirlikteliğivardır.
Her 2 dengeyibudünyadayaşarken, yaniölmedenevveltesisedebilenkişi, ölümsüzlüğün de anahtarınıelindetutar. Ancakhenüzbuanahtarıkullanilecekseviyededeğildir. ÇünkühakikateyolculukAŞKister. Sadeceakılyetmez, sezgi de gereklidirçünküsezgilerbiziakıldankalbegötürür. CemalnurSargutdiyorki “kalpbir et parçasıdır, üstünenurvuruncagönledönüşür”. İşte o zaman gönüldegülleraçar. Bu güllersevgidir, aşktır. Bu aşk Eros değililahiaşkolanAgape’dir “IŞK”tır. AMOREkelimesininanlamındasaklıolanölümsüzlük, AŞK’tasaklıdır.
Bu sembolizmada, haçınortasındakigülsevgidir, ilahiAşk’tır. Gül, Leyla’danMevla’yageçiştir.AŞKöylebüyükbirilaçtırki, insanı her şeyiolduğugibikabuletmeye, zıtlıklarıdeğil her daimbirliğigörmeyevezıtlıklarındansısırasındayaşanan her şeyinüstesindengelebilecekgücesahipolmayagötürür. Önemliolangülügüzelkoktuğuvegöründüğüiçinkabuletmekdeğil, gülüdikenleriçizerken de sevebilmektir.
Mevlana’nın her şeyinsonuRIZA’dırileişaretettiğisıriştebudur. O zaman “senbensen, ben sensembuayrıgayrıniye?” der insanve 4 yöne “severimYaradılanıYaradan’danötürü” diyeAŞKilehaykırabilir. 6 yöneisyaneder.
Ölümüaşansonsuzluğubulacaktırderlerya, ölümsüzlükiksiriherkesiniçindesaklıaslında. KonuLeyla’danMevla’yageçmekleilgili. Tasavvuf’tabahsedilenveled-i kalbidoğurmaklailgili. Bunun da kapısırıza.
Her ne kadarbusüreçTasavvuf’ta “fenafillah” veya “ölmedenönceölmek” olaraktanımlansa da busüreçkişininkendiküllerindenAnkaKuşugibiyenidendoğmasıdır. İnsanınegosunumüttefiğiyapmasıdır.
Bunuyapabileninsanartıkhayataveçevresinefarklıgözlerlebakar. Acıveızdıraptankurtulur, Polyannagibisafdeğil ama bilinçlicebirmutlulukhaliyaşar her an. Buda’nınDhammapada’dabahsettiğiacıdankurtulmakiçin “Sekiz Asil Yol” bunuanlatır. Nefs’inMertebelerinin 4ncü aşamasıNefs’iMutmaineızdıraptankurtuluşutanımlar. Bu noktadansonra da kişisefaya da belaya da eyvallah der. Övgüdenvesövgüdenetkilenmez. Dualist dünyadayaşar, ama her şeyeteklikaçısındanbakarveyaşar. İşteartıkbunoktadansonraiçindekiışığınparıldamasınıveçevresiniaydınlatmasınaengelolacakhiçbirpasıvekirikalmaz. O artıkbir ham taşdeğil, ışılışılparıldayanbircilalıtaştır. Berrakbirsudur.

4.218 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Tyana’nın 4 Güçlü KadınıTyana’nın 4 Güçlü Kadını Tyana, bugünkü adıyla Kemerhisar, Niğde’nin 24 km güneyinde, Bor ilçesine bağlı bir beldedir. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Tarih sahnesinde ilk olarak M.Ö1680 yılında çıkar. […]
  • Dür Gitsin!Dür Gitsin! Mcdonald's Türkiye dürüm yapıyor. Gaziantep'li kebapçı Halil Usta da hamburger. Durum bu dur...! Dürüm dediğin lavaş arasına sokuşturulmuş malzeme. Lavaş, yufka, bazlama, gözleme […]
  • MAYIS VAKTİ…MAYIS VAKTİ… Bu ay bir bahar güzelliği yapalım dedik benim Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden öğrencim sonrada ajansda asistanım Melis bu ay katkı yaptı. Uslubu ve olaylara bakış […]
  • Ne bilecen abey?Ne bilecen abey? Ne bilecen abey? Konulu mahsun eser. Geçenlerde Ankara'da yıllardır görmediğimiz dostlarımızla buluştuk. Hasret, hasret, hasret... Özlemişiz tabii ama merak da var işin içinde, bunca […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Haziran 2024
P S Ç P C C P
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arşivler