felsefe taşı

Mindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 Özelliği

Mindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 Özelliği
Mayıs 21
11:04 2021

Mindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 Özelliği

Kuantum dünyası, gözleriniz olmadan görmeyi öğrenirseniz iyi bir ustadır.

Kuantumfiziğihalageçenyüzyılınbilimselgizemlerindenbiriçünküdünyayabakışaçımızıdeğiştirdi. Bu büyülüaleminözellikleriniözetleyerekvebunufarkındalıkkonusundaustalaşmakiçinkullanmanınbirkaçyolunugöstererekbunusiziniçinbasitleştirmeyeçalışacağım.
Önceliklebirşeyivurgulayayım.
Kuantumfiziğininortayaçıkışı Newton Fiziğiningeçerliliğiniortadankaldırmadı. Isaac Newton’unüçyüzyılöncekikeşifleri, makrokozmostanesnelerinhareketiniyönetenfizikselyasalarıortayaçıkardı. Makro kozmos, nanometredendahabüyüknesnelerinolduğubirdünyaolaraktanımlanabilir. Mikrokozmosise, nanometre ölçeğindendahaküçükparçacıklarasahipatomikve atom altıdünyadır.
Mikrokozmikaleminfizikyasaları, makrokozmosuyönetenlerdençokfarklıdır. Bu nedenle, Newton’unHareketYasaları, her güniçindeyaşadığımızmakrokozmosuaçıklamakvetahminetmekiçinharikaolsa da mikrokozmikölçekteyararlıdeğillerdi. Bu nedenleatomikve atom altıdünyayıaçıklamakiçinfarklıbir yasalardizisineihtiyacımızvardı.
Kuantumdünyasınıngizemleridörtözelliktenkaynaklanmaktadır.

1. Belirsizlikilkesi
Basitçeolasılıkvedeterminizmhakkındadır.
Duyularımızlagördüğümüz, duyduğumuz, tattığımızvekokladığımızmakrokozmos, determinizm denilen neden-sonuçilişkisi üzerineçalışanbirdünyadır. Kurallarınıveilkelerinibildiğinizsürece, harekethalindekibirnesneninbaşkabirnesneninetkisialtındabaşkabiryöndehareketettiğindebaşına ne geleceğinianlayabilirsiniz. Sorun o kadarbasitdeğildiraslında, çünkühayatsüperkarmaşıktırvebirnesne, gerçekhayattabilinenvebilinmeyenbirçoksomutvesoyutfaktördenetkilenir. Bu karmaşıklık, herhangibirnedenin kelebeketkisinianlamamızıengeller.
Dolayısıyla, makrokozmosuaçıklamakiçinbasitvekullanımıkolaybirformülerağmen, yine de hayattayüksekdüzeydebir belirsizlikvebilinmezliklekarşılaşacaksınız.
Mikrokozmosdaha da karmaşıktır. Bir olasılıklardünyası karşımızaçıkar. Hiçbirşeykesinveöngörülebilirdeğildir. Bir şeyetanıkolduğunuzandeğişir. Parçacıklar, makro-komikdünyanınnesnelerigibikatıparçacıklardeğildir. Koşullaravekoşullarabağlıolarakdalgaveyaparçacıkolarak var olabilirler. Entropi her zaman düzensizlikve kaos yaratmanınyolunubulacaktır, çünküdeğişimingerçekleşmesinintekyolubudurvedeğişim, BüyükPatlama’danberibilinenevrenin ana dinamiğidir.

2. Dalga-parçacıkikiliği
İlk özelliklerbizidalga-parçacıkikiliğinegetiriyor. Bakalım Wikipedia bununasılaçıklıyor.
Dalga-parçacıkikiliği, kuantummekaniğindeki her parçacıkveyakuantumvarlığınbirparçacıkveyabirdalgaolaraktanımlanabileceğikavramıdır. Klasikkavramlarolan “parçacık” veya “dalga” nınkuantumölçeklinesnelerindavranışını tam olaraktanımlayamamasınıifadeeder.
Işığındavranışıüzerineyapılandeneyler bize gözlemcinin can alıcırolünügösterdi. Bir deneyigözlemlediğiniz an, kuantumsüperpozisyonununaçıkbirparadoksunugösterenbirdüşüncedeneyiolan Schrödinger’inkedisiyle dahaiyianlayabildiğimizgibiişlerdeğişir.

3. Süperpozisyon
İşte size bir Star Wars filmindençıkmışçasınainanılmazbirfenomen.
Süperpozisyon, birkuantumsistemininölçülenekadaraynıandabirdenfazladurumdaolmayeteneğidir. Her elektron, ölçülenekadar, her ikidurumda da olmakiçinsınırlıbirşansasahipolacaktır. Yalnızcaölçüldüğündebelirlibirdönüşdurumundaolacaktır.
Bu fenomenbaşkabirsüperhavalışeylebağlantılı. Kuantumfiziği, yeni veakıllaradurgunlukverenterminolojileraçısındanoldukçazengindir. Evrendekiherhangibirnedene her etkininpotansiyeliolanbir kuantumsüperdalgafonksiyonundanbahsediyor. Bir gözlemcigözlemiyleetkiyitetiklediğinde, budalgaişleviçökerveolasıetkilerdenbirigerçeğedönüşür.

4. Kuantumdolanıklığı
İkiparçacıkarasındakibağımsızlıkeksikliğiyleilgilibirkuantumözelliğidir. Yani, ikiveyadahafazlanesneninkuantumdurumlarıbirbiriyleilişkiliolarakaçıklanmalıdır. Tesadüfengerçekleşmesimümkünolmayantemelnitelikleriarasındakiilişkihakkındadır. Kuantumdolanıklığı, ikiparçacıkayrılmazbirşekildebirbirinebağlandığındameydanagelir. Böylecebirine ne olursaolsunhemendiğerinietkiler. Ruheşlerihakkındadüşünmenizisağlayabilir, değil mi?
İşte Wikipedia bukonudayazıyor.
Kuantumdolaşıklığı, birçiftveyagrupparçacıkoluşturulduğunda, etkileşimegirdiğindeveyauzamsalyakınlığıpaylaştığında, çiftinveyagrubun her birparçacığınınkuantumdurumunundiğerlerinindurumundanbağımsızolaraktanımlanamayacağışekildeortayaçıkanfizikselbirfenomendir.

Evet, bukadarteoriyeter. Şimditümbuunsurlargerçekhayattayakındöneminkişiselgelişimgözdesiolanmindfulness’taustalaşmakiçinnasılkullanılıronabakalım.
Aşağıda, farkındalıkkonusundaustalaşmakiçinkuantumfiziğindenöğrenilecek 7 önerimipaylaşmakistiyorum.

1. Her şeyiolduğugibikabuledinvesessizbirtanıkolun
Sanırımkuantumdünyasınıntuhafözellikleriiçinbututumçokönemli. Farkındalığanasılyardımcıolduğunainelim.
Belirsizlikilkesi bize hayatın V.U.C.A. olduğunusöyler. – yani değişken, belirsiz, karmaşıkvebilinemez. Dışdünyanıniçselduygusaldurumlarımızıtetiklemesineve bize acıçektirmesinenedenolan duygusalözdeşleme sürecidir. Bu, dünyanınnasılhissettiğimizdensuçluolduğuanlamınagelmez. Kesinliklehayır. Hissettiğimiz her şeydentamamensorumluolanbiziz. Hepimizdünyayıfarklıalgılıyoruzçünkühepimizinerkençocuklukdönemindevesonrasındayaşamtravmalarıylabirliktebilinçaltımızakaydolmuşfarklıbir anlam oluşturmasistemiveya paradigmaları var.
Hayat olduğugibidir. İnsanlar, olaylar, koşullar, dünya, evrenhepsineyseodur. Hiçbiri ne biziincitmeyeya da memnunetmeyeçalışır. Ne iyidirler ne de kötü. Zihinharitamızınveyazihinselprogramlamamızınışığındaonabiranlamyükleyenekadarhayattaki her şeynötrdür. Biz nötrolanaanlammekanizmamızlabirdeğeryüklerizveişte o an hakikatgerçekliğedöner. İştebuyüzdenhakikattektir ama gerçeklikdünyadakiinsansayısıkadardır. Bu yüklediğimizdeğeriseduygusalözdeşleşmeileuzunsürelihafızamızdanvebilinçaltımızdançağırılırkibuçağrışımlarımkaynağı da duygularlayazılmıştır. Yanibizlerdoğduktansonraduygularlakaydederveyinetetiklenenduygularlaçağrışımlaryaparak o ankiolaylaraotomatiktepkiveririz.
İştebuyüzdenhementepkivermedenetkiiletepkiarasınabirdüşünmearalığıkoyunkibilinçlikarşılıkverebilesiniz. Karşılığınızduygusalolacaksayinetepkidenfarklıolmaz. Duygusaltepkilerinyargıiçermemesiiçinolayları, insanları, koşullarıanlamalıveolduğugibi yargılamadankabul etmelisiniz. Karşılıkverecekseniz bile gönülkırmadan yapın. Bazenmücadelevemünakaşaetmedenoradanayrılmak bile engüzelmesajdır. ZatenMevlana’nındediğigibi seni seven seninledir, gerisimisafir. Sizihakikaten seven vedeğerverenhatasıvarsahatasınıanlayacakvesizinleolacaktır. Kendini seven isesizdekusurgörüpayrılacaktırkibu bile sorundeğildir. Gelengelmesigerektiği zaman gelir, ayrılmasıgerekenzamanıgelincegider. Geleninyeri,gideninyoluhazırdır.
Bunuyaparsanız dinginzihninizikoruyabilirveyargılamadanolaylaraşahitolabilirsiniz. Şahitolmakmüdahilolmamakdeğildir. Tersinegerektiğizamandavedoğrutarzdamüdahilolursunuz ama bunuşefkatleveyargılamadanyaparsınız.

2. BırakınveTanrı’yaizinverin
Hayallerinizinpeşindengitmek, engelleriaşmakvebununiçinhayatınzorlusularındaelinizdengelenineniyisiniyapabilirsiniz. Ama sizin de herkesgibibirsınırınız var. Sınırlarınızıbilinvekendinizekızmayın, üzülmeyin. Koşullarsizibağlıyorveengelliyordiyeüzülmeyin. İnsanlaratakılmayın. Siz de diğerleri de elinizdengelenineniyisiniyaptınızveyapıyorsunuz. Zatendahaiyisiniyapabilseydinizveyapabilseydiler, yapılırdı. O yüzdenelinizdengelenineniyisiniyaparak aktifbirteslimiyet halinegirin. Gereğindenfazlazorlamaksiziolaylarvekişilerleduygusalözdeşleşmeyesokarvedışunsurlarıputlaştırmanızasebepolaraksizikuklalaştırır.

3. Doğruzamanıbekleyin
Her çiçekdoğruzamandaçiçekaçar. Onlara ne kadarsuverirsenizveyaaşkşarkılarısöylersenizsöyleyin, kendihızlarındabüyüyecekler. İnanınbunurasyonelakıllayıllardırhareketedenvekararalanbirmühendisolaraksöylüyorum. İstediğinizkadarçiçeğesuverinbir yere kadarbüyümesihızlanır. Beklemeyivesabrıgeliştirin. Bir de bazenbubeklemesüresiuzarsaişte o zaman bilinki kaderniyeteaşıktır veniyetvegayretiletaçlandıkçakısmetiniz size verilecektir. Bilinkigönlünüzdeyatan o güçlüvetemizniyetkaderiplanınızdandolayıdırveolmasıiçinsadecezamanıvardır. Yola çıkanıniradesi, olgunluğuveaşkıyoldasınanır. Bu yüzden son varışçizgisineazinsanulaşır.
Özetle, elinizdengelenineniyisiniyaparakgerisinizamanabırakınvehayatagüvenin. Hayat Secret filmindekigibisadeceniyetettiklerinizingerçekleştiğibirarenadafazlası. İstediklerinizveplanladıklarınızdandahafazlasıhayatınızagirmedi mi? Her birimizbirkaderi plana akitvererek, ruhsalrehberlerimizlebirplanıseçerekbuhayatageldikveburada o planıyaşıyoruz. O yüzdenakıl her şeyibilmeiddiasındaolsa da butürbirkaderiplanıancaksezgilerinizleanlayabilirsiniz. O yüzden aklınvenefsingölgelemediğibirsezişilehayatagüvenin. İnanındoğruzamandabeklemediğinizşekildenasipolankısmetçıkacaktır. Olanda da olmayanda da hayırvardır. Olan her şeyengüzelidir.

4. Her şeyinkendihızındailerlemesineizinverin
Bir şeylerinolmasıiçinfazlasıylamüdahaleetmenizegerek yok. Yeterinceyapmakyeterlidir. Kendinizivebaşkalarınıkontroletmeihtiyacınıbırakın. Her şeyikontroledemezsiniz. Kontrolbirillüzyondur. Öngörülerle plan yapabilirveönleyiciönlemalabilirsiniz ama her şeyiöngöremezsiniz. Öngörülemeteknikleri de zatenbuyüzden % 100 sonuçvermezler.

5. Sabırlıolmayıöğrenin
Çocuklarınızındüştüğünügörmekzordur, ancakbunuonların da deneyimlemesineizinvermelisiniz. Deneyerek ilk eldenöğrenmediklerisürecenasılöğrenebilirler? Sizinhayatınız da aynı. Doğruzamanıbeklemeksabırlıolmayıgerektirir. Sabırolmadangelişimolmaz.

6. Tümevreni saran vesarmalayanve de yöneten o gücegüvenin
Yüreğinizinderinliklerindebecerikliolduğunuzuveevrendekıtlıktanziyadebollukolduğunubilin. Jedi’larınsıksıksöylediğigibi gücegüvenin. O kuantumdalgafonksiyonundaolabilecekeniyişeylerinbirpotansiyelolaraktutulduğunubilin. Gerçekten ne istediğinizibildiğinizdeveonudoğruamaçiçinistediğinizde, evrenonu size getirecektir. Yaratılışınikiboyutuvardır – zihinselvefiziksel. Bir dilektuttuğunuzda, onuzihninizdeyaratırvemetafizikalemeaktarırsınız. Onu almayahazırolduğunuzda, fizikselyaşamınızdatezahüredecektir. İstediğiniz zaman değil, evrenonualmanızıistediğindegelecektir.

7. Merhametgeliştirin, Sevgiileyaşayın
V.U.C.A. hayatındoğası size hem iyi hem de kötüşeylerisunacak. İyişeylergelipsizibulduğundamutluolmakkolaydır. Enzoru, kötüveçirkindiyeetiketlediğimizşeylerinhayatınızınbirparçasıhalinegelmesidir. Bu gibihalvedurumlariyivekötü, güzelveçirkin, adaletveadaletsizliğinaynımadalyonunsadecefarklıyüzleriolduğunuveaynıamacahizmetettiğinihatırlamanınzamanıdır. ZıtlıklarıbirlemeninveateşinortasındagüzeligörmenintekyoluSevgidir – bencilvekoşullubirsevgideğil, nedensizvekoşulsuzbirSevgi. Koşulsuzterimi, birbeklentiveyafaydaolmaksızınbirşeyiveyabirinisevmekanlamınagelir. Bir şeyleriveinsanlarıseviyorsunuzçünküonlar da içindebulunduğunuzkozmikbulmacanıneşsizparçalarındanbiri. Bu çizgiromanıduygusalolarakbirparçasıolmadanizleyin.

8. Yargılamadanizleyin
Modern TV ve film endüstrisi, ruhumuzunbirbedenehapsolmuşçevremizdekidünyayıizleyendurumunuanlamamızayardımcıolur. Avatar filminihatırlıyormusunuz? Bilincinizinbedeninizeyansıdığınıgörünvedünyayıbirsinemadaoturuyormuşgibiizleyin. Dünyanınbiryanılsamavesüreksizolduğunubilmediğinizveonaduygusalolarakbağlanmadığınızsürece, sessizbirgözlemcisiniz. Yargılamamaalıştırmasıyapın.
UnutmayınkiHz.İsa’nındediğigibi yargılarsanız, yargılanırsınız. İçdünyanızda DENGE, davranışlarınızda ÖLÇÜLÜLÜK veevrenileuyumda AHENK’in buyaşamdakemalevarmanınüçaltınanahtarıolduğubualemdeortayoldanyanidengedensaparsanızdengenoktasınabirtürlühayatsizidöndürür. Kısacahayatsizitelafieder. Bu yüzden karma yaratmayaneylemlerdebulunmakiçinzıddınıyaratmayanhal, tavırvedavranışlargereklidir. Yaninötrolarakolaylarıvekişilerikendianlammekanizmanızagöre yargılamayanveetiketlemedengözlemleyin vebirşahitolun. Analizetmeyindemiyorum. Yargılamadananaliz edindiyorum.

9. Öğrenin
Dünyadabulunmanızınnedeni, öğrenmekveruhsalolarakbüyümektir. Neden her nefesteonlardanbirşeyleröğrenmekvekendiniziolduğunuzgibigörmenizeyardımcıolacakdürüstbiraynaolduklarıiçinonlaraminnettarlıkgöstermekyerinedünyaveçevrenizdekiinsanlarlasavaşalım?
Bu yüzden size aynatutan her insan, her olay, her durum ve her koşulunbircezadeğilbirlütufolduğununbilinciyle size tutulanaynalarıve size aynatutanellerikırmayın. Bırakınsavaşmayıvegörüneninardındakimesajabakın. İdrakilehayretedüşeceksiniz.

Sanırımbuyazıyıplanladığımdandahauzunsüreyeyaydım, ancakyukarıdakidokuztutumubaşarılıbirşekildeuygularsanızmutlulukverefahbulacağınızıgarantiederim.

1.019 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Star Wars’taki KARANLIK TARAF gerçekten var mı?Star Wars’taki KARANLIK TARAF gerçekten var mı? George Lucas’ın 1974 yılında senaryosunu yazmaya başladığı ve 1976 yılında beyaz perdeye aktardığı Star Wars serisi, 2019`un Aralık ayında gösterime giren 9ncu film ile hala devam […]
  • CERN’de Neler Oluyor – Sınırları AşmakCERN’de Neler Oluyor – Sınırları Aşmak 1893 yılının soğuk bir Mart akşamında, Almanya’nın Münih kentine sıradan bir evin oturma odası. Henüz 14 yaşında olan genç adam, babası tarafından akşam yemeğine çağrıldığında O’na dönüp; […]
  • Hong KongHong Kong Bundan seneler, seneler evvel bir dünya turu yaparken uğramıştım Hong Kong’a ve beni o esrarengiz havası büyülemişti. Etraf çekçeklerle doluydu. Bankong’ daki gibi nehirde veya deniz […]
  • Dijital ParadigmaDijital Paradigma Paradigma önceleri “keşif” ile ilgiliydi. Kaos Teorisi ile başlayan süreç dijital devrim ile olgunlaştı; bugün paradigma artık sadece keşif değil aynı zamanda “icat” ile de […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler