felsefe taşı

Mormonlar Kitabı (Gizemli kule ve Nefililer)

Mormonlar Kitabı (Gizemli kule ve Nefililer)
Aralık 11
09:22 2020

MORMON KİTABI,
NEFİ LEVHALARINDAN ALINARAK MORMON’UN ELİYLE
LEVHALAR ÜZERİNE YAZILMIŞ BİR KAYITTIR.

MORMON KİTABI HAKKINDA KISA BİR AÇIKLAMA (Sayfa:iv)
GİRİŞ
Mormon Kitabı, Kutsal Kitap’la karşılaştırılmaya değer, kutsal yazılardan oluşan bir kitaptır. Tanrı’nın eskiden Amerika kıtasında yaşamış olan insanlarla kurduğu ilişkilerin bir kaydıdır ve sonsuz Sevindirici Haber’in bütününü içerir.

Bu kitap, birçok eski peygamber tarafından peygamberlik ve vahiy ruhuyla yazılmıştır. Eski peygamberlerin altın levhalara yazılmış olan sözleri Mormon adlı bir peygamber-tarihçi tarafından aktarılmış ve özetlenmiştir. Bu kayıtlar iki büyük uygarlığın kayıtlarını anlatır.

Uygarlıklardan biri M.Ö. 600 yılında Yeruşalem’den gelmiş ve daha sonra Nefililer ve Lamanlılar olarak bilinen iki farklı millete ayrılmıştır. Diğer Uygarlık ise çok daha önce, Rab, Babil Kulesi’ndeki halkın dilini karıştırdıktan sonra gelmiştir. Bu grup Yaredliler olarak bilinir. Binlerce yıl geçtikten sonra Lamanlılar hariç, herkes yok olmuştur. Bu insanlar Amerika kıtasındaki Kızılderililer’in asıl atalarıdır.

Mormon Kitabı’nda kaydedilen en önemli olay, Rab İSA Mesih’in dirildikten hemen sonra Nefililer’in arasında vermiş olduğu kişisel hizmettir. Mormon Kitabı, Sevindirici Haber’in öğretilerini ortaya koyar, kurtuluş planının ana hatlarını açıklar ve insanlara bu yaşamda huzura ve gelecek yaşamda sonsuz kurtuluşa kavuşabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini bildirir.

Mormon yazdıklarını tamamladıktan sonra kayıtları oğlu Moroni’ye teslim etmiştir; o da kendisinden birkaç kelime ekleyip levhaları Kumora tepesine saklamıştır. 21 Eylül 1823 tarihinde aynı Moroni, bu kez yücelmiş ve dirilmiş bir kişi olarak Peygamber Joseph Smith’e görünür ve ona bu eski kayıtlar Hakkında bilgi verir; bu kayıtların İngilizce diline çevrilmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu bildirir.

Zamanı gelince levhalar Joseph Smith’e verilir; o da bunları Tanrı’nın verdiği armağan ve güçle tercüme eder. Bu kayıt, İSA Mesih’in yaşayan Tanrı’nın oğlu olduğunu ve O’na gelip O’nun Sevindirici Haber’inin yasalarına ve kutsal törenlerine uyan herkesin kurtulabileceğini gösteren yeni ve ek bir kanıt olarak şu an birçok dilde yayınlanmaktadır.

Bu kayıt Hakkında Peygamber Joseph Smith: “Kardeşlere, Mormon Kitabı’nın yeryüzündeki bütün kitapların en doğrusu ve bizim dinimizin kilit taşı olduğunu ve insanların herhangi BAŞKA bir kitaptan daha çok, bu Kitabın ilkelerine uyarak Tanrı’ya daha çok yaklaşabileceklerini söyledim” demiştir.

Rab, Joseph Smith’e ilaveten on bir kişinin daha kendi gözleriyle bu altın levhaları görmelerini ve onların Mormon Kitabı’nın gerçekliği ve kutsallığı konusunda özel şahit olmalarını mümkün kılmıştır. Onların yazılmış olan tanıklıkları buraya “Üç şahidin Tanıklığı” ve “Sekiz şahidin Tanıklığı” olarak dahil edilmiştir.

Dünyanın her yerindeki bütün insanları Mormon Kitabı’nı okumaya, bu Kitabın içerdiği mesajı yüreklerinde derince düşünmeye ve ondan sonra da bu Kitabın doğru olup olmadığını Ebedi Baba Tanrı’ya, Mesih’in adıyla sormaya davet ediyoruz. Bu yoldan gidip inançla soranlar, Kutsal Ruh’un gücü ile bu Kitabın gerçekliği ve kutsallığı Hakkında bir tanıklık kazanacaklardır. (Bkz. Moroni 10:3–5.)

Kutsal Ruh’tan bu ilahi Tanıklığı kazananlar, yine aynı gücün yardımıyla İSA Mesih’in Dünya’nın Kurtarıcısı olduğunu, Joseph Smith’in bu son günlerde O’nun vahiy bildiricisi ve peygamberi olduğunu ve İSA Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin, Mesih’in ikinci gelişini hazırlamak amacıyla yeryüzünde bir kere daha kurulmuş olan Rab’bin Krallığı olduğunu bileceklerdir.

vii

ÜÇ ŞAHİDİN TANIKLIĞI
Bu eserin ulaşacağı bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar şunu bilsin: Biz, Tanrı Baba’nın ve Rabbimiz İSA Mesih’in lütfu ile bu kayıtları içeren Nefi halkının, onların kardeşleri Lamanlılar’ın ve ayrıca daha önce sözü edilmiş kuleden gelen Yared halkının kayıtları olan levhaları gördük. Ve biz aynı zamanda bu levhaların Tanrı’nın armağanı ve gücü ile tercüme edildiğini biliyoruz; çünkü O’nun sesi bize bunu bildirdi; bu nedenle bu eserin gerçek olduğunu kesinlikle biliyoruz. Ve ayrıca bu levhaların üzerine işlenmiş olan yazıları da gördüğümüze tanıklık ederiz; bunlar bize insan gücüyle değil, Tanrı’nın gücüyle gösterilmiştir. Ve ciddi bir şekilde beyan ederiz ki Tanrı’nın bir meleği gökten indi ve bu levhaları getirip gözlerimizin önüne serdi; öyle ki baktığımızda levhalarla birlikte onların üzerine işlenmiş olan yazıları gördük; ve bunları Tanrı Baba’nın ve Rabbimiz İSA Mesih’in lütfu sayesinde gördüğümüzü biliyoruz ve bu şeylerin gerçek olduğuna tanıklık ederiz. Muhteşem şeyler gördük. Bununla birlikte, Rab’bin sesi bize bu şeyler Hakkında tanıklık etmemizi emretti; bu nedenle Tanrı’nın emirlerine itaat etmek için bütün bu gördüklerimize tanıklık ediyoruz. Eğer Mesih’e bağlı kalırsak giysilerimizin bütün insanların kanından temizleneceğini, Mesih’in yargı kürsüsü önünde lekesiz bulunacağımız ve onunla cennetlerde sonsuza dek beraber yaşayacağımızı biliyoruz. Tek bir Tanrı olan Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a saygılarolsun. Amin.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris

viii

SEKİZ ŞAHİDİN TANIKLIĞI
Bu eserin ulaşacağı bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar şunu bilsin: Bu eserin çevirmeni olan Joseph Smith (Oğul), görünüşü altına benzeyen, sözü edilmiş olan bu levhaları bize göstermiştir. Sözü edilen Smith’in İngilizce ’ye tercüme ettiği ne kadar altın yaprak varsa, biz bunların hepsine kendi ellerimizle dokunduk; ayrıca eski el işi ve ince işçilikle yapılmış görünümünü andıran bu yaprakların üzerindeki yazıları gördük. Ve buna, sözü edilen Smith’in bu levhaları bize gösterdiğine dair ciddi bir şekilde tanıklık ederiz; çünkü biz bu levhaları gördük ve onları elimizle tutup kaldırdık. Kesinlikle biliyoruz ki sözünü ettiğimiz levhalar, sözü edilen Smith’in elinde bulunan levhalardır. Ve gördüğümüz bu şeylere tanıklık etmek için adlarımızı dünyaya veriyoruz.

Yalan söylemiyoruz, Tanrı buna şahittir.

Christian Whitmer Hiram Page
Joseph Smith (Baba) Jacob Whitmer
Peter Whitmer (Oğul) Hyrum Smith
John Whitmer Samuel H. Smith

Mormon Kitabı, Amerika kıtasında yaşamış eski halkların mukaddes bir kaydıdır ve metal sayfalar üzerine işlenmiştir. Kitabın içinde dört çeşit metal levhadan söz edilmektedir:

1. Nefi levhaları iki çeşittir: Küçük Levhalar ve Büyük Levhalar. İlk levhalar daha çok özellikle ruhsal konulara, peygamberlerin verdikleri hizmet ve öğretilere adanmıştır; ikinci levhalar ise genelde ilgili halkların dinsel olmayan tarihini kaydetmek için kullanılmıştır(1. Nefi 9:2–4). Mosiya döneminden başlayarak, büyük levhalar ruhsal yönden de önemli olan başlıca konuları içermiştir.

2. Mormon levhaları, Mormon’un Büyük Nefi levhalarından çıkardığı özetle beraber yaptığı birçok açıklamalardan meydana gelmiştir. Bu levhalar ayrıca Mormon’un yazdığı tarihsel kaydın bir devamını ve oğlu Moroni’nin eklediği kısımları da içerir.

3. Eter levhaları, Yaredliler’in tarihini sunmaktadır. Bu kayıtlar, kendi açıklamalarını eklemiş olan ve kayıtları “Eter Kitabı” başlığı altında, genel tarihi konularla birleştiren Moroni tarafından özetlenmiştir.

4. Pirinç Levhalar, Lehi halkı tarafından M.Ö. 600 yılında Yeruşalem’den getirilmiştir. Bunlar, “Musa’nın beş Kitabını . . .ve Yahudiler’in başlangıçtan itibaren . . .Yahuda Kralı Tsedekiya yönetiminin başına kadar tutmuş oldukları kayıtları ve ayrıca kutsal peygamberlerin peygamberliklerini” kapsamaktadır (1. Nefi 5:11–13). Mormon Kitabı’nda İşaya’dan ve Kutsal Kitap’ta adı geçen ve geçmeyen Diğer peygamberlerin yazdıklarından birçok alıntılar görülmektedir.

Mormon Kitabı bir tanesi hariç, kitaplar olarak bilinen her biri başyazarının adını taşıyan on beş ana bölümden veya kısımdan oluşur. İlk parça (Omni ile sona eren ilk altı kitap) Küçük Nefi levhalarından yapılmış bir çeviridir. Omni ve Mosiya kitaplarının arasında, Mormon’un Sözleri denen ara bir ek vardır. Bu ara ek, Küçük Levhalar’a işlenmiş olan kayıtları Mormon’un Büyük
Levhalardan çıkardığı özetle birleştirir.

Mosiya’dan, Mormon’un 7. Bölüm’ünün sonuna kadar olan en uzun parça, Mormon’un Büyük Nefi levhalarından yaptığı özetin bir çevirisidir. Mormon’un 8. Bölüm’ünün Başından Kitabın sonuna kadar olan son parça ise Mormon’un oğlu Moroni tarafından yazılmıştır. Babasının hayatını kaydetmeyi bitirdikten sonra Moroni, Yaredli kayıtlarının bir özetini (Eter Kitabı olarak) çıkarmıştır ve daha sonra da Moroni Kitabı diye bilinen bölümü eklemiştir.

M.S. 421 yılında veya yaklaşık o yıllarda Nefili peygamber tarihçilerin sonuncusu olan Moroni, bu kutsal kayıtları mühürlemiş ve Tanrı’nın eski peygamberlerinin ağzıyla önceden bildirdiği gibi, bu kayıtların son günlerde ortaya çıkarılması için onları saklayıp Rab’be teslim etmiştir.

M.S.. 1823 yılında, aynı Moroni, bu kez dirilmiş yüce bir kişi olarak Peygamber Joseph Smith’i ziyarete gelmiş ve daha sonra elle işlenmiş bu levhaları ona teslim etmiştir.

xv
Mormon Kitabı’ndaki
KİTAPLARIN ADLARI VE SIRALARI

Adı Sayfa Numarası

Birinci Nefi Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . 1
İkinci Nefi Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . 51
Yakup Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Enos Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Yarom Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Omni Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mormon’un Sözleri . . . . . . . . . . . . . . 136
Mosiya Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Alma Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Helaman Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . 375
Üçüncü Nefi . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Dördüncü Nefi . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Mormon Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . 477
EterKitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Moroni Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Kaynaklar:
MORMON KİTABI / İsa mesih hakkında başka bir tanıklık
Nefililer konusunda diğer bahisler:
Lamanlı Samuel’in Nefililer’e peygamberliği:
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/hel/13?lang=tur
Adem, Havva ve
Zarahemla’daki Mulek’in torunları Nefili olurlar:
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/25?lang=tur
MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)
https://fethidemir.blogspot.com/2020/03/mormonlar-kitab-2-bolumler-levhalar.html

1.438 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Mutluluk Nedir?Mutluluk Nedir? Çocukluğumda annemin bana ilk hediye ettiği kitaplardan biri Pollyanna’ydı. İlk anda neden o kitabı seçtiğini anlamamıştım elbette ama annemin gözlerindeki ışıktan ve okumam konusundaki […]
  • SAKARYA – Son SınırSAKARYA – Son Sınır Başlarken… Tarih, sebep sonuç ilişkisi içinde akan bir nehir gibidir ve geçmişte yaşanan her olay gelecekte yaşanacak bir olayın sebebidir. Burada okuyacaklarınız, sadece tarihi bir […]
  • Günümüz nimetleri…Günümüz nimetleri… Tarihten çok önceki zamanlarda da insanlar vardı. Homo sapiens olarak bizler primatlar takımının (bütün maymun türlerini ve kimi bilginlerin sınıflandırmasına göre insanları da kapsayan […]
  • Hollanda – AmsterdamHollanda – Amsterdam Amsterdam küçük ama görülmesi gereken bir kent : Schiphol havaalanında uçaktan inince kendinizi tüm dünya merkezlerine bağlayan bir havalimanına geldiğinizi anlıyorsunuz; gelen ve […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mart 2024
P S Ç P C C P
« Oca    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arşivler